11 februari 2022
Geplaatst door TeamHouthavenSchiedam

In juli 2021 hebben wij u met een brief geïnformeerd over de ontwikkeling van Houthaven fase 2. De planning die wij in die brief met u hebben gedeeld is ondertussen achterhaald. In deze brief lichten wij u dit nader toe, geven wij een update van de planning en leest u meer over onderzoekswerkzaamheden op de locatie.

De ongewijzigde onderwerpen (locatie, verkaveling, programma etc.) welke zijn vermeld in de vorige informatiebrief worden in deze informatiebrief niet verder toegelicht.
Wilt u de vorige nieuwsbrief nog eens nalezen? Deze vindt u hier.

Haven, geluid en bedrijfsactiviteiten
Het plangebied Houthaven fase 2 valt (conform de opgave van DCMR) in de geluidzones SchiedamZuid, Havens-Noordwest en Waal-Eemhaven. Het bestemmingsplan ‘Havens‘ van de omliggende bedrijven blijft ongewijzigd. Omdat de afgelopen maanden algemeen onderzoek is verricht naar het geluid dat binnen het bestemmingsplan ‘Havens’ is toegestaan en wat er in de werkelijkheid aan geluid wordt geproduceerd, als ook wegverkeerslawaai in de omgeving etc. hebben wij gewacht totdat deze resultaten bekend zijn. Het akoestisch rapport is hierop aangepast en dit is in het concept ontwerp bestemmingsplan verwerkt. In dit concept ontwerp bestemmingsplan is dus rekening gehouden met alle geluidsfactoren van de havenbedrijven, waaronder de geluidsruimteregeling, milieucategorieën en scheepvaartlawaai. Op basis van nader onderzoek is gebleken dat voor deze locatie de Zeehavennorm van toepassing gesteld kan worden. Tevens wordt rekening gehouden met het wegverkeerslawaai en wordt voor de haven uitgegaan van de maximaal mogelijke geluidsbelasting op de omgeving. De beoogde nieuwe woningen worden bouwkundig geschikt gemaakt op al het (huidig en toekomstig) geluid. Daarmee wordt voldaan aan een goed leef- en woonklimaat. 

Update Processtappen bestemmingsplanwijziging

  • Q2 / Q3 2022 interne beoordeling concept ontwerpbestemmingsplan en afstemming overlegpartners door gemeente;
  • Q3 / Q4 2022 vaststelling ontwerp bestemmingsplan door gemeente en ter visie legging;
  • Q4 2022 / Q1 2023 besluitvorming B&W en gemeenteraad en vaststelling definitief bestemmingsplan;
  • Q1 2023 bestemmingsplan onherroepelijk (mits geen beroep)

Het bovenstaande is een prognose. Als er onverhoopt zienswijzen komen die tot een rigoureuze planwijziging leiden dan kan de bovenstaande procedure uitlopen.

Nadat het bestemmingsplanproces positief is doorlopen gaat het omgevingsvergunningsproces van start, waarmee de bouw van de woningen mogelijk wordt gemaakt. Via de website zal het vervolgproces gedeeld worden zodra hierover mee bekend is.

Voorbereidende werkzaamheden
Ondanks dat de bouw, mits geen bezwaar, pas begin 2023 van start gaat, zullen er zo nu en dan al voorbereidende werkzaamheden op de locatie zijn. Dit betreft o.a.:

  • het inmeten van de locatie;
  • de inventarisatie van de bestaande bomen en beoordelen van de kwaliteit van deze bomen;
  • het zetten van de sonderingen;
  • het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (de zuidzijde van het gebied nabij de havens) ligt in een verdacht gebied;
  • etc. etc.

Als u vragen heeft over deze voorbereidende werkzaamheden of als er iets op de locatie gebeurt waarover u vragen heeft, dan vernemen wij dat graag.

Parkeren, ontsluiting en fiets (paden)
In overleg met gemeente Schiedam wordt bepaald hoe het parkeren en de ontsluiting wordt ingepast in het plangebied. De ontsluiting van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer is via de Westfrankelandsedijk. Het parkeren moet conform de parkeernorm binnen het plangebied worden voorzien, zodat de
bestaande omgeving niet belast wordt door de nieuwbouw van Houthaven fase 2. Tussen Houthaven fase 1 en fase 2 komt geen brugverbinding. Hiermee wordt voorkomen dat de parkeerdruk in Houthaven fase 1 kan worden beïnvloed. Een landschapsarchitect verzorgt in opdracht van AM en in overleg met de gemeente de inpassing van wandel- en fietspaden binnen het plangebied zodat het woongebied uiteindelijk voor iedereen toegankelijk is voor “het rondje met het hondje”. Het wordt dus een prettig verblijfsgebied voor iedereen.

Contactpersoon
Gedurende de ontwikkeling en het vergunningstraject is Esther Olsthoorn van AM de contactpersoon. Esther is bij voorkeur bereikbaar per mail via esther.olsthoorn@am.nl. Is er sprake van spoed dan kunt u bellen naar 06-34505002.

Vervolg
Over de tussentijdse procedurestappen informeert AM u verder niet. Dit kunt u volgen via de publicaties van gemeente Schiedam. Informatie over het project is te vinden op de website. Hier publiceren wij tevens de informatiebrieven tot heden en zullen wij ook in het vervolg informatiebrieven plaatsen. U krijgt deze brieven dus niet meer thuis bezorgd. Voorafgaand aan de start bouw wordt u nader geïnformeerd over het bouwproces, planning en contactpersoon. Dit informatiemoment zal, mits geen bezwaar op de bestemmingsplanprocedure, omstreeks het eerste/tweede kwartaal van 2023 zijn.