13 oktober 2022
Geplaatst door TeamHouthavenSchiedam

Informatie t.b.v. huidige stand van zaken in het ontwikkelingstraject Houthaven:

Hoe ziet de inrichting van Houthaven er op dit moment uit?

De actuele inrichting (verkaveling) vindt u onder de tab ‘Het Plan’. Tevens wordt meer uitleg gegeven in de informatiebrieven d.d. 11 februari 2021 en 7 juli 2021. Deze brieven vindt u onder de tab ‘Service en Nieuws’.

Wat is de gang van zaken omtrent de procedure bestemmingsplanwijziging?

De invulling van het bestemmingsplan zal vermoedelijk voor het eind van het jaar ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college. Dit betreft het besluit tot vrijgeven van het ontwerp van het bestemmingsplan voor zienswijzen. In deze fase is het gebruikelijk om de gemeenteraad middels een brief te informeren over het plan, het proces en de later besluitvorming door de raad. Vervolgens wordt de ruimte geboden voor het indienen van zienswijzen waarna de zienswijzen worden verwerkt. Nadat dit is afgerond kan het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. De verwachting is dat dit laatste zal gebeuren in de periode maart-juni 2023. Het exacte moment is afhankelijk van de datum waarop het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd en de hoeveelheid en complexiteit van eventuele zienswijzen.

Wordt er een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd?

Voorafgaand aan de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan zal AM op de locatie een inloopbijeenkomst organiseren waar het ontwerp bestemmingsplan wordt gepresenteerd (medio 2023).

Hoeveel kadastrale percelen betreft het project?

Er zijn in totaal drie kadastrale percelen, onderverdeeld in één perceel t.b.v. de woningen, één mandelig perceel t.b.v. parkeren (binnengebied van carré) en één gemeentelijk perceel. De percelen t.b.v. de woningen alsmede het mandelige perceel worden als het ware uit het bestaande openbare perceel gehaald. Het overige blijft openbaar.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan?

De nieuwe bestemming krijgt ter plaatse van de woningen de bestemming Wonen. In het midden van het plan komt een deel met de bestemming Verkeer. Het overige is en blijft bestemming Groen.

Welke voorbereidende werkzaamheden zijn reeds op de locatie uitgevoerd?

  • inmeten locatie
  • inventarisatie bestaande bomen
  • zetten van sonderingen

Hoe wordt omgegaan met de aanwezige groenvoorzieningen?

Dit wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. E.e.a. houdt verband met de definitieve inrichting, het landschapsontwerp, het advies van de Bomenridders en de eisen van het Hoogheemraadschap Delfland omtrent de noodzakelijke dijkverbreding waardoor bomen niet meer zijn toegestaan in de dijk. Deze noodzakelijke dijkverbreding en toekomstige dijkverhoging is hoe dan ook van toepassing voor deze locatie. De intentie is om zoveel mogelijk groenvoorzieningen te handhaven.

Is er al een plan van een landschapsarchitect?

Er is op dit moment nog geen definitief plan. De inrichting van de buitenruimte komt in overleg met de gemeente Schiedam tot stand omdat de buitenruimte openbaar gebied blijft.

Is het mogelijk om straks de hond uit te laten in het gebied?

Rondom de nieuwbouw blijft het gebied openbaar. Dus zowel langs en onder de dijk, over de locatie van het hoogheemraadschap (bij het gemaal), langs de waterlijn met het Spuikanaal en tussen het plan en de Stadhouderskade. Het rondje met de hond is daarmee nog altijd mogelijk.

Wordt er verbinding gelegd tussen de nieuwbouw richting de Gorzen langs de Stadhouderskade?

Nee, er komt hier geen openbare verbinding. Hiermee wordt de kwaliteit van de omgeving zoveel mogelijk gehandhaafd conform de huidige situatie.

Welk type weg wordt voorgesteld: alleen voetgangers, of ook fietsers en brommers?

Er komt enkel een wandelpad, maar helaas is het nooit volledig uit te sluiten dat een fietser of brommer gebruik van maakt van het pad. Dit wordt wel ontmoedigd met de inrichting (dus geen snelweg/stenen inrichting).

Wat wordt de (geschatte) parkeerdruk voor het bestaande gebied, en welke norm wordt er voor de nieuwbouw gebruikt om op eigen terrein te parkeren?

Het parkeren wordt binnen het projectgebied opgelost. De te hanteren parkeernorm is één parkeerplaats per huishouden. Daarnaast zal indien mogelijk voorzien worden in deelmobiliteit. Dit is geen noodzaak, maar is een extra kwaliteit.

Wat is de huidige planning van het project?

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningsproces tot het vierde kwartaal 2023 waarna de start bouw zal plaatsvinden. De start verkoop wordt verwacht in het derde kwartaal 2023.

Wat kunnen de omwonenden verwachten tijdens het realiseren van de fundering van de toekomstige nieuwbouw?

Afhankelijk van het type heisysteem wordt bepaald in welke mate er sprake kan zijn van trillingen en zo ja, in welke invloedsfeer dit ligt. Zodra dit bekend is, wordt nagegaan of en waar er van te voren een bouwkundige opname wordt gedaan van de omliggende panden. Het uitvoeren van een vooropname is in belang van zowel de bouwer als de omwonenden.

Wat gaat er gebeuren met de vervuilde grond die daar gestort is tijdens het bouwrijp maken van het bestaande project Houthaven aan de overzijde van het water?

De overtollige verontreinigde grond van het vorige deelplan van Houthaven is tijdelijk binnen de projectlocatie in depot geplaatst en vervolgens (na keuring) ter plaatse van het toekomstige deelplan herschikt. Het toekomstige deelplan (het huidige ontwikkelgebied) is opgehoogd met deze gronden. Dit is ook als zodanig verwerkt in het saneringsplan (en akkoord bevonden door het bevoegd gezag).

Een ophoging met grond die daartoe geschikt is, is voor akkoord. Deze grond heeft daarentegen niet de kwaliteit Wonen. Daarom is boven de herschikte grond een signaleringsdoek aangebracht (bestaande uit geotextiel en een zandlaag) en daarboven is een leeflaag (bestaande uit minimaal 1 m schone grond) aangebracht op basis van instemming van het bevoegd gezag.