22 mei 2023
Geplaatst door TeamHouthavenSchiedam

In Schiedam wordt tussen de Havendijk en het Spuikanaal het woningbouwplan ‘Houthaven’ ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is dat AM in overleg met gemeente Schiedam, u, omwonenden en bedrijven in de nabije omgeving, wil informeren over de voortgang. Om iedereen te voorzien van dezelfde en juiste informatie ontvangt u daarom deze informatiebrief. Op de projectwebsite www.houthavenschiedam.nl kunt u de actuele informatie en de in het verleden gedeelde informatiebrieven raadplegen. Voor informatie in de toekomst kunt u ook deze site raadplegen. 

1.    Update verkaveling/programma

De eerder gepresenteerde beoogde ontwikkeling van 65 eengezinswoningen was passend binnen de toen geldende kaders. Omdat recent een aantal belangrijke en voor deze ontwikkeling bepalende randvoorwaarden/kaders is gewijzigd kan de beoogde verkaveling niet meer. 

Eén van de bepalende randvoorwaarden is de dijkhoogte van de Westfrankelandsedijk waaraan het projectgebied grenst (de locatie van de dijk is weergegeven in Figuur 1). Het Hoogheemraadschap Delfland heeft haar eisen inzake de dijkhoogtes recent aangepast. Vanwege de klimaatverandering stijgt het water sneller en moeten dijken worden verhoogd en/of in de toekomst verhoogd kunnen worden, waaronder de Westfrankelandsedijk. Doordat deze dijk in de toekomst (tussen nu en ca. 100 jaar) ca. 2 meter hoger moet kunnen worden, moet de dijk ook breder worden. Daardoor wordt het plangebied smaller. De gewenste ruimtelijke kwaliteit en de eerdere beoogde verkaveling met 65 eengezinswoningen passen daardoor niet meer. 


Figuur 1 – Locatie Westfrankelandsedijk (rode zone), Plangebied Houthaven (gele zone)

AM ziet dit als een nieuwe kans en werkt met het team toe naar een project dat past binnen de hernieuwde kaders, zodoende dat een toekomstbestendig en klimaatadaptief project kan worden gerealiseerd, passend binnen een toekomstbestendige en klimaatadaptieve omgeving. Samen met  gemeente Schiedam verkent AM op dit moment de mogelijkheden. Het nieuwe plan zal zich passen rondom het bestaande groen en water. 

2.    Vervolg

Graag informeert AM u over de verwachte planning van de bestemmingsplanprocedure voor project Houthaven. Hoewel dit slechts een prognose is, zal de procedure naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 van start gaan. Aansluitend zal het ontwerp bestemminsplan worden ingediend gevolgd door een bijeenkomst waarin omwonenden meer uitleg kunnen krijgen over het bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan zal vervolgens in procedure gaan waarna het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In het geval van zienswijzen, zullen AM en gemeente Schiedam deze beantwoorden waarna een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan. Naar verwachting zal het definitieve bestemmingsplan eind 2023/begin 2024 worden gepresenteerd. Het streven is om het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 onherroepelijk te maken. We zullen u medio 2023 verder informeren over de voortgang van de planning en procedures. 

Via de website kunt u zich als belangstellende aanmelden. Als u zich aanmeldt via de website, ontvangt u in de toekomst digitale nieuwsbrieven. Na deze brief zullen wij per post geen nieuwsbrief meer toezenden. Wilt u dus op de hoogte blijven en bijvoorbeeld op de hoogte gehouden worden wanneer de bijeenkomst voor de omwonenden gaat zijn waarbij het bestemmingsplan wordt toegelicht? Schrijf u dan in via www.houthavenschiedam.nl.

3.    Contactpersoon

Gedurende de ontwikkeling en het vergunningstraject ben ik, Roy-Matthieu van den Kerkhoff van AM, uw contactpersoon. Ik ben bij voorkeur bereikbaar per mail via roymatthieu.vanden.kerkhoff@am.nl. Is er sprake van spoed dan kunt u bellen naar 06 52 75 09 41. Heeft u vragen over de toekomstige dijkverhoging, dan kunt u zich richten tot het Hoogheemraadschap van Delfland.